Company Name
 
 
نام شرکت
 
 
نام
 
 
نام خانوادگی
 
 
سمت
 
 
تاریخ
 

شرکت کنندگان در نمایشگاه باید اطمینان حاصل کنند که اطلاعات داده شده در فرم با اطلاعاتی که قبلا جهت کاتالوگ نمایشگاه ارائه گردیده مطابقت داشته باشد*

اگر اطلاعات مربوط به سردرب غرفه تا آخرین مهلت ارسال نشود از نام شرکت که در درخواست مشارکت نوشته شده استفاده میگردد*

چنانچه تغییري در این اطلاعات توسط شرکت کننده داده شود پرداخت هزینه ایجاد شده و مازاد به عهده شرکت خواهد بود*