نام مدیرعامل
 
 
شماره غرفه
 
 
تلفن همراه
 
 
تاریخ
 
 
نام و سمت
 
 
نام و سمت
 
 
نام و سمت فرد مسئول در نمایشگاه
 
 
نام شرکت
 
 
متراژ غرفه
 
 
تلفن
 
 
نمابر
 
 
نام و سمت
 
 
نام و سمت
 
 
نام و سمت
 
 
آدرس
 

براي مسئولین هر غرفه کارت شناسایی صادر خواهد شد، شرکت کنندگان موظفند در تمام طول مدت حضور در نمایشگاه، کارت شناسایی را به سینه الصاق نمایند*

براي هر شرکت به ازاي هر غرفه برای 2 نفر کارت شناسایی و کارت پذیرایی در نظر گرفته خواهد شد*